top of page
image0_edited.png

HEAT ofri sèvis sante seksyèl ak repwodiktif pou jèn ki gen laj 13-29. Pwogram nan pran referans nan tout 5 minisipalite yo epi li ofri sèvis kèlkeswa kapasite yo pou peye. Pou pran yon randevou ak youn nan founisè nou yo, tanpri kontakte (718) 613-8543.

,

470 Clarkson Ave Fl 4 Brooklyn, NY 11203

,

JWENN SWEN

SWEN PRIMÈ

HEAT bay konsèy medikal konplè, jesyon ka, konsèy ak tès VIH/STI, PrEP/PEP, konsèy sante mantal, aderans tretman, sèvis sipò ak aksè nan rechèch pou jèn ki gen gwo risk ak jèn ki enfekte VIH. sèvis HEAT yo bay nan yon anviwònman kiltirèl konpetan, zanmitay jèn yo. Nou adapte sèvis yo a bezwen chak moun, ak konsyans sou pwoblèm nan stigma kiltirèl, idantite sèks, oryantasyon seksyèl, paran, ak sitiyasyon VIH. Anplwaye sou apèl 24 èdtan 7 jou pa semèn. Èske w te konnen ke Klinik HEAT nan SUNY Downstate kounye a gen yon nouvo pwogram ki espesyalize pou Jèn TGNC ak jèn adilt ki gen laj 13-29? Yo rele PWOJÈ BLOSSOM LA! THE BLOSSOM PROJECT bay pwogram ki adapte pou kominote transganr / Sèks ki pa konfòme yo: Swen Prensipal Sante pwatrin/tete Swen òmòn Egzamen byennèt basen; Tès PAP Depistaj ak Tretman Enfeksyon Seksyèlman Transmèt (STI). Tès, Tretman ak Prevansyon VIH/SIDA, enkli PrEP ak PEP Konsèy Rediksyon Mal Kowòdinasyon Swen Anplwaye Transganr bay Sante mantal Atelye Sante ak Byennèt Referans Operasyon Asistans ak Chanjman Non Legal / Marker Sèks ak plis ankò Pou Plis Enfòmasyon Tanpri Kontakte Kowòdonatè Sèvis Sante nou an nan (718) 613-8554.

JESYON KA
& KA SIPÒ

Jesyon Ka ak Sèvis Sipò Bezwen èd pou jwenn yon travay, lojman, asirans sante, retounen lekòl oswa jwenn GED ou? Nou la pou ede. Jesyon Ka se lè ou gen yon relasyon youn a youn ak yon moun ki ede fè ou deplase nan bon direksyon an. Pou egzanp, ou vle jwenn GED ou men ou pa konnen ki kote yo kòmanse. Yo pral ba ou zouti yo nan lòd yo pran etap sa yo nan bon direksyon an. Manadjè ka w la ka refere w nan yon pwogram ki ede w jwenn GED w, oswa yo ka fè yon apèl nan yon kontakte pou w ka anrejistre w pou w pran tès la. Sepandan, se devwa w pou asire w ke w ale nan randevou w alè, etidye pou tès la epi jwenn yon bon nòt.

SANTE MANTAL

Sante mantal Konsèy Rekòmandasyon pou itilizasyon sibstans ak sèvis sante mantal alontèm (jan sa nesesè) Evalyasyon sikyatrik Jesyon medikaman sikotwòp

TRANSGENDER
SANTE JÈN

Terapi òmòn Swen Medikal Prensipal pou Jèn VIH+ Egzamen tete/pwatrin Depistaj ak Tretman STI Anal Pap Froti Egzamen Basen ak Tès Pap pou Afime Sèks Konsèy ak tès VIH sou sit oswa andeyò PrEP/PEP Lèt Referans pou Sèvis Afimasyon Sèks Sipò ak Konsèy pou Chanjman Non

LGTBQ SANTE

Swen Sante Seksyèl ak Repwodiksyon Konsèy ak tès VIH sou sit oswa andeyò Swen Medikal Prensipal pou Jèn VIH+ Depistaj ak Tretman STI Anal Pap Froti PrEP/PEP Prevansyon pou patnè VIH yo Tretman Aderans Edikasyon ak Sipò Aksè nan esè rechèch klinik

SANTE FANM

Swen Sante Seksyèl ak Repwodiksyon Konsèy ak tès VIH sou sit oswa andeyò Depistaj ak Tretman STI Tès Gwosès ak Konsèy Opsyon Konsèy Planifikasyon Familyal ak Kontwòl nesans Swen pre-natal PrEP/PEP Kontrasepsyon ijans Swen Prensipal ak Tretman VIH pou Jèn Fi VIH+ Tretman Aderans Edikasyon ak Sipò pou VIH+ Jèn Fi Aksè nan esè rechèch klinik

bottom of page