top of page

Pwojè Renesans la se yon inisyativ anba pwogram HEAT nan SUNY. Objektif nou se edike ak sèvi YMSM (Jèn Gason ki fè Sèks ak Gason) ak tout jèn gason koulè konsènan devlopman espirityèl, mantal ak fizik yo, ansanm ak sante seksyèl ak konsyans yo. Nou fè sa atravè divès evènman ak aktivite ki pote sèvis tipikman klinik nan demografik nou an nan fason ki pi aksidantèl ak ki gen plis kontak.

  • Instagram
  • Facebook

SOU NOU

  • Instagram
  • Facebook
Vogue Theory Breanna Watson.jpg

Misyon nou

Pwojè Renesans la pran angajman pou bay jèn gason koulè yo, ki gen laj 13 a 29 an, nan borough pwosede ki genyen nan Brooklyn. Misyon nou se amelyore lavi yo nan ankouraje yon espas ki an sekirite, ankourajan ak enklizif kote yo ka jwenn aksè nan sèvis sante seksyèl konplè, gratis oswa a pri ki ba. Nou fè efò pou nou asire chak jèn gason nou sèvi kapab fè chwa enfòme sou sante yo, byennèt yo, ak avni yo, kèlkeswa orijin sosyo-ekonomik yo.

At the Parade

Filozofi nou an

Nan The Renaissance Project, filozofi nou se respè, ekite, ak rezistans. Nou kwè jèn gason merite aksè a bon jan kalite swen sante ak resous, ki pèmèt yo mennen yon vi ki an sante, ki bay satisfaksyon. Nou gide pa prensip enklizivite, sansiblite kiltirèl, ak angajman kominote a. Nou konprann vwayaj tout moun inik, e nou angaje nou pou bay swen pèsonalize ki pèmèt ak elve divès jèn gason nou sèvi yo. Nou defann dyalòg ouvè, pran desizyon enfòme, ak aprantisaj kontinyèl, pou asire ke sèvis nou yo reponn a bezwen kominote nou an ki toujou ap evolye. Lè nou pwomouvwa sante seksyèl, edikasyon, ak byennèt, nou vize kontribye nan yon avni ki pi briyan pou jèn gason Brooklyn yo.

Sa nou bay

Atelye/Evènman

Teyori lamòd:

Yon lamòd entansif nan 6 sesyon. Aprann istwa Sal de bal, ak Atizay rakonte istwa atravè kò ak mouvman.

  • Instagram
  • Facebook

3MW

Yon entèvansyon CDC (Sant pou Kontwòl Maladi) ki vle di pou edike ak evalye konsyans sante, pwoaktivite ak otonòm atravè pwòp tèt ou ak entwospeksyon kolektif.

bottom of page