top of page
Nouvo logo PH ak chemiz Designs_edited.png

Project Harmony se inisyativ LGBTQIA+ nan Pwogram HEAT ki dedye a konekte jèn LGBTQIA+ ki gen koulè ak resous, swen sante, terapi òmòn, sèvis tranzisyon, medikaman pou prevansyon VIH (PrEP), swen VIH, ak plis ankò. Kòm yon pati nan yon sant sante konplètman entegre, Project Harmony travay an kolaborasyon ak alye nan kominote a ak anplwaye klinik yo kreye anviwònman an sante ak an sekirite pou LGBTQIA+ moun ki gen koulè. Project Harmony sipòte jèn moun nan Brooklyn pandan y ap eksplore idantite sèks yo ak ekspresyon, ekilibre sante ak kominote a.

Pride Flag
Pride Flag

Misyon

Misyon Project Harmony se balans sante ak kominote a epi adrese sante mantal pami LGBTQ+ Youth of Color ki gen laj 13 a 29 nan Brooklyn. Nou vize pou kreye yon espas brav kote Queer ak Trans Youth yo lib pou yo otantik epi konekte ak moun ki gen eksperyans lavi menm jan an. Project Harmony ogmante sante ak byennèt kominote nou an atravè defans ak aksè a swen konplè ki afime sèks ak resous sante mantal.

Filozofi

Nan Project Harmony, filozofi nou anrasinen nan respè, ekite, ak defans. Nou kwè ke jèn LGBTQ+ Jèn Koulè merite sekirite ak resous pou viv lavi yo otantikman epi reyalize epi kenbe bon sante. Nou kondwi pa prensip enklizivite, konpetans kiltirèl, ak angajman kominote a. Nou konprann ke vwayaj chak moun inik, e nou pran angajman pou bay swen pèsonalize ki pèmèt ak elve divès jèn n ap sèvi yo. Nou defann dyalòg ouvè, pran desizyon enfòme, ak aprantisaj kontinyèl, pou asire ke sèvis nou yo reponn a bezwen kominote nou an ki toujou ap evolye. Lè nou pwomouvwa sante seksyèl, edikasyon, ak byennèt, nou vize kontribye nan yon avni ki pi briyan pou Jèn Adilt LGBTQ+ ki gen koulè nan Brooklyn.

IMG_8460.JPG

Nou Ofri

Project Harmony konekte moun ak klinik HEAT, resous ak yon sant sipò ki angaje nan pwomosyon sante ak byennèt pou pasyan LGBTQ+ ak fanmi yo nan Brooklyn, New York. Nou ofri sèvis tranzisyon sèks, ki gen ladan terapi ak operasyon òmòn, tès ak tretman VIH, PrEP (pwofilaksi pre-ekspozisyon), sèvis jèn, edikasyon ak defans pou jèn LGBTQ+, ansanm ak yon pakèt lòt sèvis sante ak sipò.

,

  • Swen konplè pou pasyan LGBTQ+ nan Brooklyn, New York.

  • Ofri sèvis tranzisyon sèks, ki gen ladan terapi òmòn ak referans operasyon.

  • Bay tès VIH ak tretman.

  • Bay PrEP (pwofilaksi pre-ekspozisyon).

  • Ofri LGBTQ+ edikasyon ak defans.

  • Pwogram ak evènman ki santre LGBTQ+ Youth of Color

  • Sipòte pasyan ki gen yon pakèt pwoblèm sante.

Rankontre Ekip la

bottom of page