top of page

Tèm itilizasyon

Byenveni nan sitwèb Pwogram HEAT la. Sitwèb nou an bay enfòmasyon ak resous pou jèn VIH+ ak jèn ki gen risk ki gen laj 13 - 29. Lè w gen aksè a epi itilize sitwèb sa a, ou dakò pou w respekte Kondisyon Itilizasyon sa yo. Nou rezève dwa pou mete ajou oswa modifye Kondisyon Itilizasyon sa yo nenpòt ki lè san avètisman davans. Tanpri revize Kondisyon Itilizasyon sa yo detanzantan pou nenpòt ki chanjman.
Kontni sou sit entènèt sa a se pou rezon enfòmasyon sèlman epi yo pa ta dwe konsidere kòm konsèy medikal. Pwogram HEAT la pa andose oswa rekòmande okenn tretman medikal espesifik, pwodwi, oswa pwosedi.
Pwogram HEAT la angaje l pou l pwoteje vi prive w. Nou kolekte enfòmasyon pèsonèl sèlman lè ou ba nou volontèman. Nou pa pataje enfòmasyon pèsonèl ou ak twazyèm pati san konsantman ou sof si lalwa egzije sa.
Lè w sèvi ak sit entènèt sa a, ou dakò pou dedomaje epi kenbe Pwogram HEAT ak afilye li yo, direktè yo, ofisye yo, anplwaye yo, ak ajan yo kont nenpòt reklamasyon, domaj, oswa responsablite ki soti nan itilizasyon sit entènèt sa a.
Si w gen nenpòt kesyon oswa enkyetid konsènan Kondisyon Itilizasyon sa yo, tanpri kontakte nou nan info@heatprogram.org.

Fè yon diferans nan lavi VIH+ ak jèn ki an risk yo

bottom of page